facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 905 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 820 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 573 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 495 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 615 Son Yorum: Gamze

Adalet Meslek Etiği Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Adalet Meslek Etiği Dersi  5, 6, 7, 8. Ünite Final(Dönem Sonu) Yaprak Testleri ve Cevapları  -ADL101U

5. ÜNİTE
1. “Tazminatlı fesih” de denilen fesih türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süreli fesih 
B) Derhal fesih 
C) Haklı fesih 
D) Bildirimsiz fesih 
E) Süresiz fesih 

2. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun görevlerinden değildir?
A) Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek 
B) Etik dışı davranışlarda bulunan kamu görevlilerini yargılamak 
C) Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla yapılan başvuruları incelemek 
D) Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek 
E) Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak 

3. İş sözleşmesinin tarafların anlaşmaları ile sona erdirilmesine ne ad verilir?
A) Mutabakat 
B) İkale 
C) Süreli fesih 
D) Haklı sebeple fesih 
E) Derhal fesih 

4. Etik komisyonu üyelerini aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Kamu Görevlileri Etik Kurulu  
B) Belediye Başkanı  
C) Bakanlar Kurulu  
D) Kurulan kurum veya kuruluşun üst yöneticisi  
E) Valilik  


5. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun inceleme yetkisi alanına giren personel için başvurular aşağıdakilerden hangisine yapılır?
A) Disiplin kuruluna  
B) Kurum amirliğine  
C) Belediyeye  
D) Valiliğe  
E) Kurul Başkanlığı’na 

6. Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği’ne göre ihlal başvurusunun elektronik ortamda yapılması durumunda başvuru sahibiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir?
A) Adresi  
B) Medeni hali  
C) Mal beyanı  
D) Eğitim durumu  
E) Sağlık durumu  

7. Başvuruyu inceleyen raportörün raporunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Başvuranın adı, soyadı  
B) Şikâyet edilen kamu görevlisinin adı, soyadı  
C) Başvuru konusu  
D) Raportörün önerisi  
E) Karar  

8. Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na başvurulabilir?
A) Sivil toplum örgütü çalışanı  
B) TBMM Genel Sekreteri  
C) Cumhurbaşkanlık kat görevlisi  
D) Büyükşehir Belediye Başkanı şoförü  
E) YÖK memuru  

9. Aşağıdakilerden hangisinde kamu etiğiyle ilgili bir düzenleme vardır?
A) Borçlar Kanunu  
B) Ticaret Kanunu  
C) Medeni Kanun  
D) Devlet Memurları Kanunu  
E) Hukuk Muhakemeleri Kanunu  

10. Aşağıdakilerden hangisi 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun kapsamına girer?
A) Türk Silahlı Kuvvetleri üyeleri 
B) Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan personel 
C) Yargı mensupları 
D) Cumhurbaşkanı 
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
Ara
Cevapla
#2
6. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi, kamu görevlilerinin mal bildirimi yükümlülüğü kapsamına girmez?  
A) Kamu görevlisinin kendisine ait taşınmaz mallar  
B) Kamu görevlisinin eşine ait taşınmaz mallar  
C) Kamu görevlisinin velayeti altındaki çocuklarına ait taşınmaz mallar  
D) Kamu görevlisine yapılan aylık ödemenin beş katından fazla tutardaki kardeşine ait mücevher  
E) Kamu görevlisine yapılan aylık ödemenin beş katından fazla tutardaki kendisine ait hisse senetleri  

2. Kamu personelinin karar ve eylemlerinde, belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesini gözetmesine ne ad verilir? 
A) Öngörülebilirlik  
B) Hesap verilebilirlik  
C) Sürekli gelişim  
D) Sonuç odaklılık  
E) Saydamlık  

3. Kamu hizmetlerinin sunum tarzı ve hedeflerinin belirlenmesinde vatandaşların ihtiyacının ve memnuniyetinin esas alınmasına ne denir? 
A) Saydamlık 
B) Katılımcılık 
C) Esneklik 
D) Vatandaş odaklılık 
E) Beyana güven 

4. Kamu hizmetlerinde ihtiyaca uygunluğun, yani kamudaki karar alıcıların kişisel beğeni ve tercihlerinin değil, yapılan hizmetin muhatabının ihtiyacının dikkate alınması gerekliliğini aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?
A) Sürekli gelişim
B) Beyana güven
C) Öngörülebilirlik
D) Hizmette yerindelik
E) Dürüstlük

5. Kamu yönetiminin karar, eylem ve işlemlerinin etkilerinin kişiler tarafından önceden bilinebilir olmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?
A) Tarafsızlık    B) Hizmette yerindelik C) Öngörülebilirlik  D) Saydamlık E) Beyana güven 

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının iş ve işlemlerini kişilerin beyanını esas alarak yapmasını öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hizmette yerindelik    B) Sürekli gelişim C) Beyana güven    D) Öngörülebilirlik E) Saydamlık 

7. Aşağıdakilerden hangisi, görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilincine sahip olma kapsamına giren ilkelerden değildir?
A) Sonuca odaklılık 
B) Saydamlık 
C) Tarafsızlık 
D) Kamu yararını gözetme 
E) Öngörülebilirlik 

8. Kamu hizmetlerinin sunum tarzı ve hedeflerinin belirlenmesinde, vatandaşların ihtiyacının ve memnuniyetinin esas alınmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder? 
A) Sonuca odaklılık  B) Vatandaş odaklılık C) Beyana güven  D) Öngörülebilirlik E) Hizmete güven 

9. Kamu hizmetlerinin sunum tarzı ve hedeflerinin belirlenmesinde vatandaşların ihtiyacının ve memnuniyetinin esas alınmasına ne ad verilir?
A) Sonuç odaklılık 
B) Vatandaş odaklılık 
C) Saydamlık 
D) Katılımcılık 
E) Beyana güven 

10. Aşağıdakilerden hangisi, saydamlığın sağlanması için gerekli koşullardan biri değildir?
A) Denetim mekanizmalarının varlığı ve işlerliği 
B) Vatandaşların kamu kurumlarının işlem ve eylemleriyle ilgili bilgi edinebilmeleri 
C) Kamu yönetiminde görevlerin ve yetkilerin açık olarak belirlenmesi 
D) Kamu yönetiminin faaliyetlerinin sağlıklı olarak bilgisinin tutulması ve saklanması 
E) Kamu görevlilerinin işlemlerin her aşamasında amirlerinden izin alması 
Ara
Cevapla
#3
7. ÜNİTE
1. Bir yargıcın kendi kaleminde görevli bir memurun transseksüel bir vatandaşa ayırımcı bir muamelede bulunduğunu görmüş olması durumunda, aşağıdaki hangi davranışı göstermesi gerekir? 
A) Toplumun genel değer yargılarını dikkate alarak, böyle bir muamelenin haklı olup olmadığını değerlendirir ve buna göre tutum belirler. 
B) Herkesin kendi ahlaki yükümlülüklerini belirlemek ve uygulamaktan sorumlu olduğunu düşünerek eylemi ahlaka aykırı bulsa bile hareketsiz kalır. 
C) Transseksüellere ilişkin kendi yargıları olumsuz yönde ise hareketsiz kalır, ayırımcılık yapılmaması gerektiğini düşünüyorsa müdahale eder. 
D) Ahlaki yükümlülüklerinden birisinin mahkemesinde ayırımcılık yapılmasına izin vermemek olduğu bilinciyle duruma müdahale eder. 
E) Önemli olanın muameleye maruz kalan kişinin algısı olduğunu düşünerek, ayırımcı muameleye maruz kişinin konuyu şikâyet konusu yapıp yapmamasına göre tutum belirler. 

2. Aşağıdakilerden hangisi yargıçlık mesleği ile bağdaşan bir iş değildir?
A) Hukuk sistemi hakkında yazı yazmak
B) Adalet teşkilatının idaresi hakkında ders vermek
C) Ücret mukabili hukuki danışmanlık yapmak
D) Yargıcın bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine halel getirmemek üzere resmi bir organın üyesi olarak hizmet vermek 
E) Hukuk hakkında konferans vermek

3. Aşağıdakilerden hangisinin yargıcın tarafsızlığını zedelediği öngörülür?
A) Yargıcın eşinin, bakılmakta olan davanın tarafı olan derneğin yöneticisi olması 
B) Yargıcın geçmişte siyasal faaliyetlerde bulunmuş olması 
C) Yargıcın bir dini bir inancının bulunması 
D) Yargıcın eğitimci olarak katıldığı bir derste, bakmakta olduğu davayla ilgili hukuki açıklamalar yapmış olması 
E) Hukukun insan haklarına yeterince riayet etmediğine ilişkin ve bakmakta olduğu davayla da ilgili bir konferans vermiş olması 

4. Aşağıdakilerden hangisinin yargıcın bağımsızlığını zedelediği söylenebilir?
A) Yargıcın, görev yaptığı ilin barosunun adli yıl açılış resepsiyonuna adliyede görevli bütün yargıç ve savcılarla birlikte katılması 
B) Medyada bir yargıcın vermiş olduğu kararla ilgili eleştirel nitelikte haber yayımlanması 
C) Yargıcın alışverişini sürekli yolunun üzerindeki süpermarketten yapması 
D) Yargıcın öğlen yemeklerini bir restoranda yemesi 
E) Bir ticaret mahkemesi yargıcının, görev yaptığı ilin ticaret odası yönetim kurulunun özel bir toplantısına katılması 

5. Yargıcın bağımsızlığının sağlanması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yargıç kamuoyundaki tepkilerden veya eleştirilmesi korkusundan bağımsız olmalıdır. 
B) Yargıç hukuku kendi anladığı şekilde uygulamalı, sübuta ilişkin kararını dava konusu olayları bizzat kendi değerlendirmesi sonucunda vermelidir. 
C) Yargıç toplumsal baskıya maruz kalmamak için toplumla ilişkisini kesmelidir. 
D) Yargıç ailevi, sosyal veya siyasal ilişkilerin herhangi bir kararı etkilemesine izin vermemelidir. 
E) Yargıç fiilen bağımsız bile olsa makul bir gözlemcinin bağımsızlıktan şüphe duyması, bağımsızlığı zedeler. 

6. Yargıcın tarafsızlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yargıç avukatlarla, sanıklarla, taraflarla, tanıklarla olan diyaloglarında sakin, kendinden emin, hiçbir zaman karşı tarafı küçümsemeyen tutum içerisinde olmalıdır. 
B) Yargıcın mahkeme dışındaki davranışları da tarafsızlığına gölge düşürebilir. 
C) Tarafların yargıcın tarafsızlığını zedeleyebilecek durumu bilmelerine rağmen buna rıza göstermeleri, yargıcın davaya bakmasını haklı kılar. 
D) Yargıcın tarafsızlığını sorgulanabilir hale getiren bir durumun varlığında, yargıcın bu durumu taraflara bildirmesi gerekir. 
E) Tarafların yargıcın reddi kurumuna başvurması, yargıç tarafından serinkanlılıkla karşılanmalıdır. 

7. Yargıcın sadece yargısal görevlerini yerine getirirken değil aynı zamanda gündelik ilişkilerinde de her türlü yalan, kandırma, aldatma, ikiyüzlülük gibi davranışlardan uzak durmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik
B) İstikamet
C) Mesleğe yaraşırlık
D) Bağımsızlık
E) Tarafsızlık

8. Aşağıdakilerden hangisi, yargıcın mesleğe yaraşır davranmasına yönelik ilkelerden biri değildir?
A) Yargıç vermiş olduğu kararlar yahut yargılamayla ilgili yaptığı işlemler hakkında kamuya yönelik hiçbir açıklama ve beyanda bulunamaz
B) Yargıcın, nişanlısı da dâhil olmak üzere aile üyelerinden birinin vekil/temsilci/avukat olarak katıldığı bir davaya bakması yasaktır
C) Yargıçlar polis evi, asker gazinosu, maliyeciler lokali gibi kamu gücünü kullanan ve akçalı işlerle uğraşan kamu görevlilerin idaresindeki ve bu görevlilerin devam ettiği mekânlara giderken dikkatli olmalıdırlar
D) Yargıç, kendisinden avantaj elde edebileceği düşüncesi yaratacak kişilerle bir arada olmaktan ve görünmekten kaçınmalıdır
E) Bakmakta olduğu davanın taraflarından birisiyle özel olarak görüşen yargıç, bu konuşmanın konusu ve sonuçları davayla tümden ilgisiz bile olsa, dışardan bakanların değerlendirmesini dikkate almalıdır

9. Aşağıdakilerden hangisi yargıcın mesleğini suiistimali olarak kabul edilemez?
A) Yargıcın resmi yazışmalarda kullanması için kendisine verilen yahut kendisinin hazırlattığı antetli kağıtları kişisel işlerinde kullanması
B) Çocuğu okulda disiplin kuruluna sevk edilen yargıcın okul müdürüne ‘yapılabilecek bir şeyler olup olmadığını’ sorması
C) Katkıda bulunmamasına rağmen bir kitapta isminin sadece danışman adı altında kullanılmasına rıza göstermesi
D) Hakkında savcılıkça soruşturma yürütülen yakınıyla ilgili olarak savcıyla kişinin kendi yakını olduğunu bildirmek üzere iletişime geçmesi
E) Çocuğu tutuklanmış bir anne/baba olarak yargıcın gözlemlediği yahut şüphelendiği bir hukuka aykırılığı yetkili makamlara iletmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi yargıcın uyması gereken etik ilkelerden olan ‘yetkinlik ve özen’ çerçevesinde dikkate alınması gereken bir konudur?
A) Yargıç yapacağı işe yeterince konsantre olabilmek için sadece vereceği kararın mükemmelliği yakalaması için uğraş vermeli, mahkemenin işleyişini diğer görevlilerin kendi sorumluluğuna bırakmalıdır
B) Fiziksel ve zihinsel sağlığını devam ettirebilmesi için ihtiyacı olan imkân ve zaman yargıca tanınmalıdır
C) Atanmış bir yargıcın yetkin olduğu varsayıldığından, yargıç meslek hayatı boyunca meslek öncesinde ulaştığı birikimi davalara uygulamak durumundadır
D) Yargıç, kendisini görevli ve yetkili kılan devletin hukukunu bilmekle yükümlüdürAsli ve yegâne dayanağı bu ulusal hukuktur
E) Yargılamanın yegâne amacı adaleti tesis etmek olduğundan, yargılamanın süresinin uzunluğu hiçbir şekilde dikkate alınmamalıdır
Ara
Cevapla
#4
8. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi, adalet personelinin etik yükümlülüklerinden ‘göreve bağlılık’ ilkesi ile ilgilidir?
A) Adalet personeli işinde kullanmak üzere kendisine teslim edilmiş kaynakları sadece görevinin gerektirdiği çerçevede ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmalıdır
B) Adalet personeli görevi nedeniyle vakıf olduğu mahrem bilgiler, hukuka aykırılık veya etik dışı unsurlara ilişkin ise, bu bilgiyi ilgili yetkililerle paylaşmalıdır
C) Adalet personeli kendi adına adli kurumlarla, herhangi bir hizmet, satım veya kira sözleşmesi yapamaz
D) Adalet personeli yakın aile üyesinin adli kurumlarda çalışmak üzere yaptığı başvuru ve görüşmelere katılamaz
E) Adalet personeli ne hâlihazırda adliyede dava takip etmek zorunda kalan taraflara ne de gelecekte bir davanın tarafı olacak kişilere avukat tavsiyesinde bulunmamalıdır

2. Aşağıdakilerden hangisi zabıt kâtibinin hukuk davasında reddedilebileceği hallerden biri değildir?

A) Eşinin davası 
B) Komşusunun davası 
C) Kendisini evlat edinenin davası 
D) Nişanlısının davası 
E) Evlatlığının davası 

3. Aşağıdakilerden hangisi zabıt kâtibinin ceza davasına katılamayacağı hallerden biri değildir?
A) Suçtan kendisi zarar görmüş olması 
B) Şüpheli zabıt katibinin çocuğu olması 
C) Şüpheli zabıt katibinin eski eşi olması 
D) Zabıt katibinin medyadan suçun işlenişi ile ilgili bilgi edinmiş olması 
E) Zabıt katibinin suçun tanığı olması nedeniyle tanık olarak dinlenmiş olması 
 
4. Aşağıdaki hallerden hangisi adalet personelinin görevi gereği vakıf olduğu mahrem bilgilerin gizliliğine riayet etmesinin ihlali sayılmaz?
A) Savcı yanında görev yapan personelin adli kolluğa verdiği emirleri başkalarına iletmesi 
B) Kalemde görevli personelin, komşusuna ait dava dosyasındaki bilgilerini yayması 
C) Görevi gereği vakıf olduğu bilginin hukuka aykırılık niteliği taşıması durumunda personelin konuyu yetkililere iletmesi 
D) Görevli olduğu takdirde ifşa edilmesi gizliliği ihlal anlamına gelen bilginin görevden ayrıldıktan sonra ifşa edilmesi 
E) İcra müdürünün icra dosyasına giren mal beyanını tanıdıklarına aktarması 

5. Aşağıdakilerden hangisi, adalet personeli açısından bir çıkar çatışması durumu değildir?
A) Adli kurumlarda işlem yapan taraflara yardım etme nedeniyle ücret almak 
B) Kendine ait bir taşınmazı adli kuruma kiralamak 
C) Çocuğunun adli kurumda çalışması için yetkililerle görüşme yapmak 
D) Adli kurumun yapacağı bir satın alma işleminde yakın aile üyesinin tercih edilmesini sağlamak 
E) Yakın aile üyesinin adli kurumun açtığı ihaleye katılması 

6. Aşağıdakilerden hangisi adli kurum dışında çalışmayı mümkün kılan koşullardan biri değildir?
A) Adli kurum dışı iş, adli kurumdakinden yüksek ücretli olmamalıdır
B) Adli kurum dışı iş, işverenlerin açık yetkilendirmesi olmadıkça, yürütme veya yasama organlarıyla ilişkili olmamalıdır
C) Adli kurum dışı işte hukuk pratiği yapılmak durumunda olunmamalıdır
D) Adli kurum dışı iş, mahkemelerde hukuk pratiği yapan veya adli kurumlarla iş ilişkisinde olan kişi ve kurumlarda olamaz
E) Adli kurum dışı iş, adalet personelinin görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi ile uyumlu olmalıdır

7. Aşağıdakilerden hangisi adalet personelinin görevin ifasıyla ilgili etik yükümlülüklerinden biri değildir?
A) Kayıtları düzgün tutmak 
B) Nazik davranmak 
C) Görevi olmasa bile adliyeye gelenlere rehberlik etmek 
D) Mahkemenin verdiği kararı süratle uygulamak 
E) Davanın taraflarına avukat tavsiye etmemek 

8. Aşağıdakilerden hangisi adalet personelinin göreve bağlılıkla ilgili yükümlülüklerinden biri değildir?

A) Personelin yaptığı görevin doğasından 
kaynaklanan eylemleri ayırımcılık yapmadan herkes için yapması 
B) Personelin görevinin gereği olarak yaptığı işlem yahut yol gösterme nedeniyle ücret alması 
C) Kendisine teslim edilen kaynaklar ilgili hukuki düzenlemelere uygun kullanması 
D) Eylemlerini etkileyebilecek herhangi bir hediyeyi, teklif karşı taraftan dahi gelse almaması 
E) Kendi adına adli kurumlarla satım veya kira sözleşmesi yapmaması 

9. Adalet personelinin görevi gereği edindiği mahrem bilgileri ifşa etmemesi aşağıdaki yükümlülüklerden hangisinin kapsamındadır?
A) Görevin ifasından kaynaklanan yükümlülükler 
B) Tarafsızlıktan kaynaklanan yükümlülükler 
C) Çıkar çatışmasından kaynaklanan yükümlülükler 
D) Gizliliğe riayetten kaynaklanan yükümlülükler 
E) Göreve bağlılıktan kaynaklanan yükümlülükler 

10. Aşağıdakilerden hangisi görevin ifasından kaynaklanan yükümlülüklerdendir?
A) Kendisine teslim edilen kaynaklar ilgili hukuki düzenlemelere uygun kullanmak 
B) Mahkemenin verdiği kararı süratle uygulamak 
C) Kendi adına adli kurumlarla satım veya kira sözleşmesi yapmamak 
D) Görevi gereği edindiği mahrem bilgileri ifşa etmemek 
E) Yakın aile üyesinin adli kurumlarda çalışmak üzere yaptığı başvuru ve görüşmelere katılmamak
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final meslek etiği adalet


Hızlı Menü: